Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/GMU - Grunnskule for minoritetsspråkleg ungdom
Innføringsgruppe ingressbilde1024x384

GMU - Grunnskule for minoritetsspråkeleg ungdom

Innføringstilbodet GMU er eit frivillig tilbod for ungdommar i alderen 16-20 år med kort butid i Noreg.

Elevane har ulik skulebakgrunn, og kan få inntak etter ulike vilkår: 

  1. Elevar som ikkje har skulebakgrunn frå heimlandet som svarar til norsk grunnskule, dvs. minimun 9 år med opplæring.
  2. Elevar som har avslutta ordinær grunnskule i Noreg, men som på grunn av kort bu tid treng meir opplæring.
  3. Elevar som kan dokumentere minimum 9 år grunnskule frå heimlandet, men som ønskjer/treng eit betre grunnlag før inntak til vidaregåande skule.

Kommunane må kartlegge språkferdigheitene til søkjaren. Elevar som er på eit A2-nivå i norsk bør oppmodast til å søkje GMU, medan elevar på lågare nivå må få meir norskopplæring i regi av kommunane. Søknadsfristen for inntak til GMU-tilbodet er 1. mars.

Elevane får undervisning på ein vidaregåande skule etter læreplan for grunnskulen. Dei går opp til grunnskuleeksamen. I kvar gruppe er det 12 elevplassar. Tilbodet vil ikkje kome i gang om det er færre enn 5 elevar som har rette til inntak til GMU-tilbodet. Ein føl skuleruta og tilbodet er eitt-årig. Det er 30 timar på skulen pr. veke.

Elevane får dokumentasjon på grunnskuleopplæring med karakter, og kan på lik linje med andre elevar konkurrere med karakterpoeng i inntaket til vidaregåande opplæring.
Opplæringa er eit samarbeid mellom Førde kommune og Mo og Øyrane vidaregåande skule.
 

Kontakt

Vindedal, Anne Chatrine.jpg

Avdelingsleiar UPH og Fellesfag

Anne Chatrine Vindedal
anne.chatrine.vindedal@sfj.no

57 63 73 35 / 913 94 957