gocart1024x384

Miljøkoordinator

Som miljøkoordinator har eg tre hovudarbeidsområde:

 Førebyggjande arbeid

  • Ta initiativ til og fremje tiltak for å auke trivsel og styrke miljøet ved skulen.
  • Ha særleg søkjelyset retta mot tiltak som motverkar mobbing, vald, rasisme og rusmiddelbruk.

Kontaktskapande arbeid

  • Skape best mogeleg kontakt mellom elevane og skulen.
  • Stimulere til aktiv deltaking i skulesamfunnet.
  • Stimulere til elevengasjement i opplæringa.

Sosialpedagogisk arbeid

  • Hjelpe elevar til å finne seg til rette på skulen.
  • Yte hjelp til elevar som har personlege vanskar, sosiale vanskar.

Kontakt

Liv Jorunn Sellevold

Miljøkoordinator

Liv Jorunn Sellevold
Liv.Jorunn.Sellevold@vlfk.no
41 55 56 08

Mo: Onsdag
Øyrane: Måndag, Tysdag, Torsdag, Fredag

Informasjon frå miljøkoordinator og aktivitetar i Teams

miljo-moy

Miljø Moy IG