Bilete: Det er tatt utg.punkt i eit foto frå Folkehelseinstituttet

Bilete: Det er tatt utg.punkt i eit foto frå Folkehelseinstituttet

Raudt smittenivå for vidaregåande skular - gult nivå frå og med 20.01

Fylkesdirektøren har sendt ut SMS til alle elevar i Vestland om at regjeringa har bestemt at alle vidaregåande skular frå og med mandag 4.januar er vurdert til raudt smittenivå. 

Dette betyr at alle elevar i Vestland skal ha heimeundervisning inntil det vert gjeve beskjed frå skulen om fysisk frammøte. Ein overgang til raudt nivå inneber at skulen må gjere vurderingar i høve nytt smittenivå. Leiinga og lærarane treng noko tid til å førebu tiltaka slik at me imøtekjem pålegga og slik også bidreg til å hindre smittespreiing. Elevar vil så snart som mogeleg få nærare beskjed om korleis undervisninga vert organisert framover. 

I tillegg gjeld følgande: 

  • Det vert også digital undervisning/heimeundervisning for elevar som bur på hybel. Dersom elevar ikkje har tilgang til nett, kan dei møte på skulen. Her er det viktig å halde avstand. 
  • Elevar som er i praksis i bedrift held fram som planlagt dersom ikkje praksisbedrifta seier noko anna. Elevane held seg til bedrifta og bransjen sine smittevernreglar. 
  • Elevar som har behov for å hente bøker og liknande på skulen, vil få høve til dette. 
  • Bussar går som normalt.
  • Vaksenopplæringa har også heimeundervisning.
  • Kombinasjonsklassen har også heimeundervisning.