Mo og Øyrane vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk

Alle elevar har i dag rett til opplæring i vidaregåande skule. Mo og Øyrane vidaregåande skule skal vere ein inkluderande skule, der vi prøver å leggje til rette for alle elevar.

Dei fleste elevane får oppfølging i klassane, men for nokon vil det vere naudsynt med t.d. ein timeplanfesta oppfølgingstime/samtale med kontaktlærar, eller undervisning i ei mindre gruppe.

Skulen har ein spes.ped.-base (AKT-Arbeids-og kvardagstrening), der vi gir eit spesialpedagogisk tilbod på tvers av klassar og klassetrinn. Alle elevar søkjer eit programområde, og høyrer til i ein klasse. Elevar med t.d. utviklingshemming kan ha større eller mindre delar av skuleveka knytt til basen, der vi m.a. kan ha opplegg innan ADL (aktivitetar i dagleglivet), undervisning i fellesfag i små grupper, eventuelt alternative  tilbod utanfor skulen (t.d. terapibasseng/garden på Mo)

Det er eit tett samarbeid internt på skulen mellom miljøkoordinator, helsesøster, rådgjevarar og rettleiingstenesta (PPT/OT – Pedagogisk psykologisk teneste/Oppfølgingstenesta).

Rådgjevar for tilpassa opplæring har ansvar for det formelle rundt elevar som skal ha IOP (Individuell opplæringsplan), at denne blir skreve, og at det blir skreve årsrapportar i juni, og at at skulen deltar på samarbeidsmøte, ansvarsgruppemøte, og overføringsmøte, og at vi hjelper elevar i søknadsprosessen (søknadsmøte) for komande skuleår, i samarbeid med m.a. PPT.

Kontakt:
eirik.dahl2@vlfk.no
tel: 57637333

Kontakt

Dahl, Eirik.jpg

Rådgjevar tilpassa opplæring

Eirik Dahl

eirik.dahl2@vlfk.no

576 37 333

Relaterte lenker