Vaksenopplæring

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan vi tilby gratis vidaregåande opplæring.

I skuleåret 2022-2023 har Mo og Øyrane følgande utdanningstilbod: 

NA  vg2 og vg3 - agronom  
TIF vg1 – sluttkompetanse industrimekanikar  
HO vg1 – sluttkompetanse barne og ungdomsarbeider
HO vg2 – helsefagarbeidar  
RM vg1 – kokk og ernæringskokk (Gloppenmodellen) 

Agronomutdanning for vaksne

Kombiner agronomutdanning med anna arbeid!

Er du vaksen (over 25 år) kan du gjennom ni helgesamlingar i året og oppgåveløysing over internett, verte agronom på to år.

Mo og Øyrane vidaregåande skule tilbyr agronomutdanning for vaksne, som er ein kombinasjon av fjernundervisning via Internett og samlingar på Mo.

For meir informasjon: sjå fagsida til agronomutdanning for vaksne

 

Helse- og oppvekstfag

Mo og Øyrane vidaregåande skule tilbyr skuleåret 2022-2023 følgande fagutdanningar: 

  • vg1 Helse- og oppvekstfag med sluttkompetanse Barne- og ungdomsarbeidar
  • vg2 Helsearbeiderfag. 

Inntakskrav for vg1 er fylte 25 år. For vg2 Helsearbeiderfag er opptaktskravet bestått vg1 Helse- og Oppvekstfag. 

Oppstart

Undervisninga vil føregå i ein eller fleire dagar i veka.Undervisninga vert halde i skulen sine lokale på Øyrane.
Ved studiestart får ein utdelt brukarnamn og passord, samt opplæring i bruk av dataprogrammet Teams og andre dataprogram knytt til programområdet. 
Læremiddel, pc (utlånsavtale) og reiseutgifter er gratis.

Innhald og organisering

Vg1 Helse og oppvekst har programfaga Kommunikasjon og samhandling, Helsefremjande arbeid, Yrkesliv i Helse og oppvekstfag og Yrkesfagleg fordjuping. I tillegg har ein fellesfaga Engelsk, naturfag og matematikk. 

vg2 Helsearbeiderfag har programfaga Kommunikasjon og samhandling, Helsefremjande arbeid, Yrkesliv i Helsearbeiderfag og Yrkesfagleg fordjuping. I tillegg har ein fellesfaga Norsk og Samfunnskunnskap.

I forbindelse med Yrkesfagleg fordjuping vil elevane få prøve seg ut i fagområde som er relevant for den utdanninga ein har valt. 

Studiet vil som hovudregel bli organisert med undervisningstid frå kl. 08.20 – 15.10 på virkedagar ein eller fleire dagar i veka. Ein må pårekne ein god del tid til sjølvstudium og oppgåveløysing.
Praktiske øvingar, Innleveringsoppgåver, testoppgåver og eventuelt prøvar dannar grunnlag for standpunktkarakter og framovermelding. Innleveringsoppgåver er i hovudsak knytt til fagstoff som vert gjennomgått. Oppgåvene vert lagde ut i Teams med innleveringsfrist. Lærarane som underviser har ansvar for å legge ut oppgåver og gjere vurderingar i høve til standpunktkarakter.
Praksiskandidatar skal ikkje ha standpunktkarakter.
I tillegg til Teams, føregår kommunikasjon mellom studentane og den einskilde lærar i faget gjennom e-post og telefon.
Dei dagane undervisninga er på Øyrane, vil ein kunne kjøpe mat og drikke til rimeleg pris i kantina. 

Vg1 Teknologi og Industrifag 

Mo og Øyrane tilbyr skuleåret 2022-2023 vg1 Teknologi og Industrifag  med sluttkompetanse Industrimekanikar. 

Oppstart

Samlingar vert haldne i eigna lokaliteter knytt til Mo og Øyrane vgs.Ved studiestart får ein utdelt brukarnamn og passord, samt opplæring i bruk av dataprogrammet Teams og andre program knytt til opplæring. 
Læremiddel, pc (utlånsavtale) og reiseutgifter er gratis.

Innhald og organisering

Studiet inneheld programfaga  Konstruksjon og styringsteknikk, Produksjon og tenester og Produktivitet og Kvalitetsstyring, samt Yrkesfagleg fordjuping. I tillegg til fellesfaga Engelsk, matematikk og naturfag.  Som hovudregel vert opplæringa organisert med undervisningstid frå kl. 08.20 – 15.10 på virkedagar ein eller fleire dagar per veke. Ein må rekne med ein god del tid til sjølvstudium og oppgåveløysing.

Praktiske oppgåver, Innleveringsoppgåver, testoppgåver og eventuelt prøvar dannar grunnlag for standpunktkarakter og framovermelding. Innleveringsoppgåver er i hovudsak knytt til fagstoff som vert gjennomgått. Oppgåvene vert lagde ut i Teams med innleveringsfrist. Lærarane som underviser har ansvar for å legge ut oppgåver og gjere vurderingar i høve til standpunktkarakter.

Praksiskandidatar skal ikkje ha standpunktkarakter.

I tillegg til Teams, føregår kommunikasjon mellom studentane og den einskilde lærar i faget gjennom e-post og telefon.

Vg1 Restaurant og Matfag (Gloppenmodellen)

 

Mo og Øyrane vidaregåande skule tilbyr skuleåret 2022 programfaget Restaurant og matfag, med sluttkompetanse Kokk og ernæringskokk etter Gloppenmodellen. 

For å få tilbod om vaksenopplæring / realkompetansevurdering, må du sende søknad via www.vigo.no. Klikk deg inn på “Vaksenopplæring/realkompetansevurdering” og følg instruksjonane du får. Legg inn ønska sluttkompetanse, tidlegare skulegang og praksis. Dersom du ønskjer rettleiing, kryssar du av for dette, og vi kontaktar deg.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med rettleiingstenesta

På Vestland fylkeskommune sine heimesider finn du meir om dette og andre tilbod innan opplæringstilbod for vaksne.